Archive

Bevaarbaarheid Overijsselse Vecht

Onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van recreatievaart op de Overijsselse Vecht binnen het kader van de voorgenomen transitie naar een half-natuurlijke laaglandrivier, adviseur in projectteam, analyse naar morfologische ontwikkelingen in bodemhoogten, deelname als morfologisch expert in workshop, opdrachtgever: Provincie Overijssel (2015-2016)...

Ontwerpstudies voor retentiegebieden

Ontwerpstudie voor retentiegebied Lohrwardt langs de Rhein, Bislich-Landesgrenze (2009). Ontwerpstudie voor retentiegebied Lateraalkanaal-West langs de Maas, hydraulische modelberekeningen, ontwerp drempelhoogten (zie foto), verificatieberekeningen bij opleveringen, onderzoek uitstroming, bijdragen aan beheerprotocol, opdrachtgever: Programma Maaswerken (2003-2016). Optimalisatie Lateraalkanaal-West fase 2, opdrachtgever: Maasgrind (2017)...

Review en reproductie shape-bestanden WBI-2017

Herziening van waterkeringenbestand Nederland en natte polygonen in het rivierengebied ter bepaling van strijklengten, actualisatie aan de hand programma’s Ruimte voor de Rivier en Maaswerken, bepaling potentiële overstromingscontouren, opdrachtgever Rijkswaterstaat WVL (2016)...

Riviermodellering Rhein, Mosel, Neckar en Main (Sieg, Nahe, Lippe)

Hydraulische 1D-modellering Rhein, Mosel, Neckar en Main (en de benedenloop van drie zijrivieren), tevens 2D-modellering Niederrhein (2006-2007), morfologische 1D-modellering Mittelrhein (2008-2009), integratie met Nederlands Rijntakkenmodel, resulterend in o.a. een geïntegreerd model voor waterstandvoorspellingen in Nederland en Duitsland ten behoeve van scheepvaart en hoogwatervoorspelling (1996-2009), actualisatie model Niederrhein, opdrachtgever Bundesanstalt für Gewässerkunde (2016-2017)...

Programma Maaswerken

Grootschalige rivierverruimingen van Borgharen tot Lith ten behoeve van de hoogwaterveiligheid, natuur, scheepvaart en delfstoffenwinning, detachering bij projectorganisatie, opdrachtgever: Rijkswaterstaat PPO (1999-2017)...

Regioproces Deltaprogramma Rivieren: Maasvallei

Bijdragen aan nadere uitwerking van hoogwatermaatregelen langs de Maas (rivierverruiming en dijkverbetering) met inbreng van Provincie Limburg, gemeenten, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat. Medesamenstellen van het maatregelenpakket Voorkeursstrategie Maasvallei, diverse hydraulische onderzoeken, rapportages, opzetten maatregelendatabase en factsheets, voorlichting en informatievoorziening, opdrachtgever: Provincie Limburg (2012-2018)....