Regioproces Deltaprogramma Rivieren: Maasvallei

Regioproces Deltaprogramma Rivieren: Maasvallei

Bijdragen aan nadere uitwerking van hoogwatermaatregelen langs de Maas (rivierverruiming en dijkverbetering) met inbreng van Provincie Limburg, gemeenten, Waterschap Limburg, Rijkswaterstaat. Medesamenstellen van het maatregelenpakket Voorkeursstrategie Maasvallei, diverse hydraulische onderzoeken, rapportages, opzetten maatregelendatabase en factsheets, voorlichting en informatievoorziening, opdrachtgever: Provincie Limburg (2012-2018).